Loga UE

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Szczebrzeszynie od 20 listopada 2018 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, realizuje następujący projekt: Optymalizacja usług medycznych w SP ZOZ z siedzibą w Szczebrzeszynie poprzez doposażenie  Oddziału Chorób Wewnętrznych, Chirurgii Ogólnej, Izby Przyjęć oraz jednostek pomocniczych i diagnostycznych niezbędnych do ich działania.

Cel projektu:
Poprawa jakości świadczonych usług zdrowotnych, zmniejszenie dysproporcji terytorialnych w dostępności do opieki zdrowotnej, rozwój i modernizacja placówki, spełnienie oczekiwań pacjentów i pracowników dotyczących poprawy warunków pracy i udzielanych świadczeń.

Beneficjent:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej; 22-460 Szczebrzeszyn, ul. Dra Zygmunta Klukowskiego 3.

 

Archiwum projektów

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej zrealizował następujące projekty:

Projekt 1: Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie do wymogów fachowo – sanitarnych Przychodni Rejonowej w Szczebrzeszynie wraz z termomodernizacją budynku

Projekt 2Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego oraz zakup sprzętu medycznego gwarancją wysokiej jakości usług medycznych w SP ZOZ w Szczebrzeszynie

Projekt 3Dostosowanie budynku szpitala SPZOZ w Szczebrzeszynie do obowiązujących uregulowań prawnych gwarancją wysokiej jakości usług medycznych