I. Prawo do udostępnienia dokumentacji medycznej.
 

1. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona:
a. Pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy po potwierdzeniu jego tożsamości, np. za okazaniem: np. dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy.
b. Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta po potwierdzeniu jego tożsamości np. za okazaniem odpowiedniego dokumentu:
1) rodzicom, do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat, za okazaniem dowodu osobistego, o, ile nie zostali oni ograniczeni we władzy rodzicielskiej w sposób uniemożliwiający im udostępnienie dokumentacji medycznej lub pozbawieni władzy rodzicielskiej;
2) opiekunom ustanowionym przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym, opieka nad ubezwłasnowolnionym).
c. Osobie upoważnionej przez pacjenta w dokumentacji medycznej po potwierdzeniu jej tożsamości np. za okazaniem dowodu tożsamości np. dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy.
d. Osobie posiadającej upoważnienie do wglądu w dokumentację medyczną. W tym przypadku oryginał upoważnienia (jeżeli sporządzone zostało ono w formie pisemnej) należy dołączyć (lub okazać lub w inny sposób wykazać posiadanie upoważnienia) do przy składaniu wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej. Upoważnienie może być udzielone przez pacjenta w dowolnej formie.
e. Po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma:
1) osoba upoważniona przez pacjenta za życia;
2) osoba, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym;
3) osoba bliska, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.)
f. dokumentacja udostępniania jest również innym podmiotom niż określone w lit. a-e. powyżej, uprawnionym do uzyskania dostępu do dokumentacji medycznej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zwłaszcza zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

2. Elektroniczna dokumentacja medyczna, o której mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1535 z późn. zm.), jest udostępniana na zasadach określonych w przepisach tej ustawy.
 
II. Formy udostępniania dokumentacji medycznej.
 

1. Dokumentacja medyczna może być udostępniona poprzez:
a. sporządzenie wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków z dokumentacji elektronicznej, a także w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) w przypadku dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci papierowej;
b. poprzez zapis na informatycznym nośniku danych;
c. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
d. wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, wyłącznie na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji medycznej mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta (po wykonaniu kopii, która pozostaje w archiwum);
e. zdjęcia rentgenowskie na kliszy są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu;
f. udostępnienie do wglądu w siedzibie Podmiotu leczniczego:
1) w komórce udzielającej świadczeń medycznych;
2) w rejestracji lub sekretariacie Podmiotu leczniczego.
2. Wgląd do dokumentacji (także poprzez wgląd do baz danych w zakresie ochrony zdrowia z zapewnieniem możliwości sporządzania notatek lub zdjęć) może mieć miejsce w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych:
a. w trakcie pobytu pacjenta – udostępnienie do wglądu realizowane jest przez lekarza lub pielęgniarkę w terminie uzgodnionym z ordynatorem lub lekarzem kierującym oddziałem;
b. do dokumentacji archiwalnej – udostępnienie do wglądu realizowane jest przez pracownika Sekcji Informacji Medycznej w terminie z nim uzgodnionym;

c. do dokumentacji dotyczącej udzielonych świadczeń ambulatoryjnych - udostępnienie do wglądu realizowane jest przez pracownika Rejestracji w terminie uzgodnionym z Kierownikiem Przychodni.
 
III. Udostępnianie dokumentacji medycznej.
 
1. Podmiot leczniczy udostępnia dokumentację medyczną na podstawie wniosku złożonego w dowolnej formie przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do uzyskania dostępu. W przypadku uznania, że osoba lub podmiot nie jest uprawniony do dostępu do dokumentacji medycznej sporządza się pisemną informację wraz z uzasadnieniem odmowy udostępnienia.
 
 
a. Wniosek może przybrać dowolną formę (także pisma odręcznego lub ustną), jednak musi z niego wynikać żądanie uzyskania dostępu do dokumentacji medycznej. Celem uproszczenia realizacji prawa do dokumentacji medycznej Podmiot leczniczy udostępnia wzór wniosku, który można pobrać:

1) w sekretariacie Dyrektora Podmiotu leczniczego;
2) na stronie internetowej Podmiotu leczniczego (www.zoz-szczebrzeszyn.pl);
3) w rejestracji POZ lub AOS Podmiotu leczniczego;
4) na Izbie Przyjęć Podmiotu leczniczego;
5) w Sekcji Informacji Medycznej Podmiotu leczniczego.
b. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej można złożyć w Podmiocie leczniczym, w tym zwłaszcza m. in.:
1) w sekretariacie Dyrektora Podmiotu leczniczego;
2) w rejestracji POZ lub AOS Podmiotu leczniczego;
3) na Izbie Przyjęć Podmiotu leczniczego;
4) w Sekcji Informacji Medycznej Podmiotu leczniczego.
b. Wydanie dokumentacji medycznej następuje bez zbędnej zwłoki, w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych, po potwierdzeniu posiadania przez wnioskodawcę uprawnień do uzyskania dostępu do dokumentacji medycznej i zweryfikowaniu jego tożsamości np. w drodze okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz:
1) postanowienia sądu opiekuńczego o ustanowieniu opiekuna, chyba że ubezwłasnowolniony całkowicie pozostaje jeszcze pod władzą rodzicielską lub kuratora – w przypadku, gdy pacjentem była osoba ubezwłasnowolniona częściowo;
2) aktu urodzenia lub innego dokumentu urzędowego potwierdzającego uprawnienie wnioskodawcy do reprezentowania osoby małoletniej – w przypadku, gdy pacjentem była osoba małoletnia;
3) postanowienia sądu opiekuńczego o przysposobieniu – w przypadku, gdy pacjentem była osoba małoletnia przysposobiona;
4) upoważnienia, chyba że oświadczenie pacjenta o upoważnieniu wskazanej osoby do uzyskiwania dokumentacji jest zawarte w dokumentacji medycznej pacjenta lub zostało udzielone w sposób uniemożliwiający jego okazanie.
3. Dokumenty powinny zostać okazane osobiście przez wnioskodawcę, albo poprzez przesłanie ich skanu lub dostarczone w inny sposób pozwalający na weryfikację uprawnienia do dostępu do dokumentacji medycznej.
4. Przekazanie udostępnionej dokumentacji medycznej odbywa się w sposób wskazany przez Wnioskodawcę we wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej.
5. Dokumentacja medyczna udostępniona w formie kopii na życzenie wnioskującego może zostać potwierdzona za zgodność z oryginałem. Do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentacji medycznej upoważnieni są: Dyrektor i Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, Kierownik Przychodni, lekarze i pielęgniarki oddziałowe oraz pracownicy Sekcji Informacji Medycznej.
6. Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii oraz za wydanie kopii na nośniku elektronicznym (w tym za przesłanie skanu) Podmiot leczniczy pobiera opłatę według cennika ustalonego zarządzeniem Dyrektora Podmiotu leczniczego, aktualizowanego co trzy miesiące. Jej maksymalną wysokość określa ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Cennik udostępniany jest do wiadomości pacjentów w miejscach ogólnodostępnych na terenie Podmiotu leczniczego oraz na stronie internetowej www.zoz-szczebrzeszyn.pl.

Cennik – do pobrania (PDF)

Archiwum Podmiotu leczniczego czynne jest od 7:25 – 15:00 w dni robocze.

Sekcja Informacji Medycznej (Budynek Administracji)

ul. D-ra Z. Klukowskiego 3, 22-460 Szczebrzeszyn

Telefon: 84 68 23 561