Informujemy wszystkich obecnych i przyszłych Pacjentów, że Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie, z dniem 8 stycznia 2021 roku wprowadza usługę E-skierowania. Podnosimy jakości świadczeń zdrowotnych z Ministerstem Zdrowia i NFZ. Więcej informacji o elektronicznym skierowaniu: E-skierowanie to kolejne po e-zwolnieniu i e-recepcie rozwiązanie, które umożliwia załatwianie Twoich spraw zdrowotnych w formie elektronicznej. To szczególnie użyteczne w czasie pandemii.
 

Zapytanie ofertowe na remont elewacji na administracji

15-04-2021
SP ZOZ z siedzibą w Szczebrzeszynie zaprasza do składania ofert na wykonanie modernizacji budynku administracji poprzez renowację elewacji - na działce nr ewid. 323/7.

Remont elewacji południowej wraz z wymianą stolarki na budynku administracyjnym

Zapytanie ofertowe na:
Zakres prac niezbędny do wykonania został określony w przedmiarze robót.

Kod CPV / Nazwa kodu CPV:
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
454200007 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45443000-4 Roboty elewacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe,pozostał


Oferty należy składać w sekretariacie SP ZOZ w Szczebrzeszynie ul. Klukowskiego 3 do dnia 26-04-2021 r. do godz. 09:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26-04-2021 r. o godz. 09:15

Okres realizacji zamówienia: do 31-08-2021 r.

Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
- Patrycja Karska – tel. (84) 6823- 551; fax: (84) 6823-523
Oferty należy składać w formie pisemnej na adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Szczebrzeszynie, ul. Dr. Z. Klukowskiego 3, 22-460 Szczebrzeszyn, sekretariat dyrektora.

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Formularz ofertowy
2. Przedmiar robót
3. Wzór umowy
4. Wykaz wykonanych robót
Adres strony internetowej: www.zoz-szczebrzeszyn.pl

Otwarcie ofert do zapytania ofertowego:

Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty:

15 Maj 2021
Copyright (c) 2014 SPZOZ Szczebrzeszyn - ul. Dr Zygmunta Klukowskiego