Elektroniczna Deklaracja Dostępności: Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zoz-szczebrzeszyn.pl Pozdrawiamy SP ZOZ SZCZEBRZESZYN
 

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów spożywczych

13-03-2020
Dyrekcja SP ZOZ z siedzibą w Szczebrzeszynie zaprasza do składania ofert na dostawę artykułów spożywczych.
Postępowanie składa się z 3 pakietów:
Pakiet nr 1 – artykuły suche sypkie
Pakiet nr 2 – artykuły suche
Pakiet nr 3 - nabiał
Ofertę można złożyć na dowolną ilość pakietów,

Oferty należy składać w sekretariacie SP ZOZ w Szczebrzeszynie do dnia   24-03-2020 r.  do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24-03-2020 r. o godz. 10:15
Okres realizacji zamówienia: 1 rok od daty podpisania umowy.
Wymagany termin płatności – min. 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT.
Termin związania z ofertą – 30 dni.

Kryteria wyboru oferty:
- oferowana cena  - 100%

Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
- Patrycja Karska – tel. (84) 6823- 560; fax: (84) 6823-523

Adres strony internetowej: www.zoz-szczebrzeszyn.pl

Oferty należy składać w formie pisemnej na adres:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Szczebrzeszynie, ul. Dr. Z. Klukowskiego 3, 22-460 Szczebrzeszyn, sekretariat Dyrektora.

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2. Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 2

4. Klauzula informacyjna RODO

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA


Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię "Nursing Now” Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia a także uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie. Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać.  W zakresie oczekiwań i proponowanych rozwiązań prowadzenia Kampanii, Departament Pielęgniarek i Położnych stale współpracuje z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Polskim Towarzystwem Położnych oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.

2 Czerwiec 2020
Copyright (c) 2014 SPZOZ Szczebrzeszyn - ul. Dr Zygmunta Klukowskiego