Elektroniczna Deklaracja Dostępności: Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zoz-szczebrzeszyn.pl Pozdrawiamy SP ZOZ SZCZEBRZESZYN
 

Zamówienie publiczne na dostawę: Produkty Lecznicze, Wyroby Medyczne i Środki dezynfekcyjne

13-01-2020
Samodzielny Publiczny Zespoł Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Szczebrzeszynie ogłasza przetarg na
Zamówienie Publiczne:

Przedmiotem postepowania jest dostawa "Produkty Lecznicze, Wyroby Medyczne i środki dezynfekcyjne"

CPV główne: 33600000-6


3. Załącznik SIWZ

(236 pytań i odpowiedzi)Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 23.01.2020 (czwartek) do godz. 11:00 w:

Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Szczebrzeszynie, ul. Dr. Z. Klukowskiego 3, 22-460 Szczebrzeszyn, Sekretariat Dyrektora.

3. Wykonawca może złożyc tylko jedna ofertę.
4. Oferty zgłoszone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.

Otwarcie ofert nastąpi 23 stycznia 2020 o godz. 11:05.

Informacje z otwarcia ofert:WYNIKI  PRZETARGU NR SP ZOZ DA 0510-2/2020
 

 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI BADANIA I OCENY OFERT ORAZ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O PRZYSTĄPIENIE DO POWTÓRZENIA WW. CZYNNOŚCI - 18.02.2020r.


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENU POSTEPOWANIA W CZĘŚCI OBEJMUJĄCEJ PAKIET 4.1 - 21.02.2020r. 


Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię "Nursing Now” Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia a także uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie. Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać.  W zakresie oczekiwań i proponowanych rozwiązań prowadzenia Kampanii, Departament Pielęgniarek i Położnych stale współpracuje z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Polskim Towarzystwem Położnych oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.

2 Czerwiec 2020
Copyright (c) 2014 SPZOZ Szczebrzeszyn - ul. Dr Zygmunta Klukowskiego