Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzib± w Szczebrzeszynie zaprasza do składania ofert na modernizacji budynku szpitalnego poprzez renowację elewacji – na działce nr ewid. 323/7.

11-07-2019
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzib± w Szczebrzeszynie zaprasza do składania ofert na modernizacji budynku szpitalnego poprzez renowację elewacji – na działce nr ewid. 323/7 ;

1. Zapytanie ofertowe
2. Decyzja – wytyczne konserwatorskiej
3. Mapa do celów projektowych
4. Projekt budowlanymi
5. Przedmiar robót
6. Umowa projektowa
7. Wykaz osób uczestnicz±cych w  zamówieniu
8. Wykaz robót budowlanych
9. Formularz ofert

Wykonawcy uczestnicz±cy w postępowaniu nr SP ZOZ DA 0510-9/2019;

Wyniki postępowania nr SP ZOZ DA 0510-9/2019;


23 Lipiec 2019
Copyright (c) 2014 SPZOZ Szczebrzeszyn